دقیقه ملاقات, برنامهو گزارش همه در اینجا در وب سایت Dutchtown CID موجود است.