لطفاً برای نسخه‌های PDF اطلاعیه‌ها و برنامه‌های جلسه بهبود جامعه داچ‌تاون به زیر مراجعه کنید.

اعلامیه های جلسه داچ تاون CID 2023

اعلامیه های جلسه داچ تاون CID 2022

اعلامیه های جلسه داچ تاون CID 2021

اعلامیه های جلسه داچ تاون CID 2020

اعلامیه های جلسه داچ تاون CID 2019

اعلامیه های جلسه داچ تاون CID 2018

اعلامیه های جلسه داچ تاون CID 2017