صورتجلسات جلسات ماهانه هیئت مدیره ناحیه بهبود جامعه داچ تاون به محض در دسترس قرار گرفتن در اینجا پست می شود.

در غیر این صورت، صورتجلسات هیئت مدیره مندرج در زیر قابل مطالعه و دانلود در قالب PDF می باشد.

صورتجلسه نشست داچ تاون CID 2022

صورتجلسه نشست داچ تاون CID 2021

صورتجلسه نشست داچ تاون CID 2020

صورتجلسه نشست داچ تاون CID 2019

صورتجلسه نشست داچ تاون CID 2018

صورتجلسه نشست داچ تاون CID 2017