گزارش سالانه 2020 داچ تاون CID

منطقه بهبود جامعه دوچتاون منطقه خود را منتشر کرد گزارش سالانه 2020 شامل خلاصه ای از اقدامات انجام شده توسط CID و همچنین اطلاعات بودجه.

گزارش های دیگر

قطعنامه

سایر اسناد

اگر در یافتن سند مشکل دارید، لطفاً ایمیل بزنید contact@dtcid.org برای کمک.