منطقه بهبود جامعه داچ تاون تقریباً منطقه ای را در امتداد بلوار بزرگ جنوبی از خیابان چیپوا تا خیابان بینگهام، خیابان مرمک از گرند تا کامپتون، خیابان ویرجینیا از مرمک تا خیابان بیتس و خیابان اوسئولا از ویرجینیا تا کامپتون پوشش می دهد.

شما می توانید پیدا کنید شرح کامل حقوقی از ردپای CID همانطور که توسط قانون شهر شماره 70559 تعیین شده است. شما همچنین می توانید یک نقشه PDF بزرگتر از CID را مشاهده کنید.

نقشه ای از رد پای داچ تاون CID.
رد پای داچ تاون CID.