به محتوا بروید.

پست های مربوط به آموزش مالی

همه می توانند از کمک کوچکی در مورد زمان مالیات استفاده کنند. چند سازمان در این فصل مالیاتی، کمک های آماده سازی مالیاتی و آموزش مالی را به همسایگان ما در داچ تاون می آورند. نحوه استفاده از این خدمات را در زیر بیاموزید.

ادامه مطلب “کمک مالی رایگان و کوچینگ اعتباری در داچ تاون” را بخوانید