به محتوا بروید.

پست های مربوط به جلسات

از ماه نوامبر ، همسایگان با یکدیگر در قالب یک کمیته جدید برای بهبود رهبری جامعه در دوچتاون همکاری خواهند کرد. این کمیته ها هر ماه یک بار تشکیل جلسه خواهند داد و هر کمیته بر یکی از پنج حوزه تمرکز دارد:

ادامه مطلب «به کمیته داچ تاون بپیوندید» را بخوانید 

به فصل تعطیلات خوش آمدید! همه در این زمان از سال مشغول هستند ، اما امیدوارم بتوانید زمانی را برای اشتراک گذاری با همسایگان خود پیدا کنید. سرگرمی های زیادی در تعطیلات در داچ تاون وجود دارد!

بقیه "رویدادهای دسامبر در داچ تاون" را بخوانید