به محتوا بروید.

پست های مربوط به ویلا دریایی

اخبار ، رویدادها و اطلاعات از محله ویلا مارین در دوچتاون ، سنت سنت لوئیس.

در ادامه بخوانید تا دریابید که چگونه می توانید کارت های هدیه را برای مشاغل داچ تاون برنده شوید و در عین حال به بهبود محله خود کمک کنید! دور دوم یکشنبه 26 آوریل به پایان می رسد.

بقیه «سطل زباله و لاله: #CleanDutch در طول COVID-19» را بخوانید. 

سه‌شنبه 3 دسامبر است، و تعدادی سازمان بزرگ در منطقه داچ‌تاون وجود دارد که ارزش کمک مالی شما را دارند! اگر روز سه شنبه برای شما نیست ، آنها همچنین با کمال میل هر روز دیگری از هفته کمک های مالی را می پذیرند. این سازمان ها را برای اعطای پایان سال یا هر زمان در نظر بگیرید.

بقیه کتاب "راهنمای بخشیدن به شهر دوچتاون" را بخوانید