• این رویداد را تصویب کرده است.

La منطقه بهبود جامعه دوچتاون هیئت مدیره جلسات ماهانه برای بحث در مورد تجارت داچ تاون CID و دریافت بازخورد از آن برگزار می کند کمیته های داچ تاون. در حالی که رای دادن به اعضای هیئت مدیره محدود است، همه می توانند در جلسات شرکت کنند و به طور کلی درباره CID اطلاعات بیشتری کسب کنند.

جلسات در ساعت 5:30 روز سه شنبه چهارم هر ماه در ساعت NICstl. شما همچنین می توانید به صورت مجازی از طریق تیم های مایکروسافت در dutchtownstl.org/cidmeeting.

می‌توانید اطلاعیه‌ها، دستور کارها و صورتجلسه‌های جلسه را در آن بیابید وب سایت داچ تاون CID.