• این رویداد را تصویب کرده است.

مرکز آموزشی توماس دان و مرکز نوآوری محله برای کمک به شما برای به دست آوردن مدارک مهمی که برای به دست آوردن شغل، درخواست برنامه های کمکی و موارد دیگر نیاز دارید، با هم متحد می شوند!

کارکنان در مرکز مداخله محله در داون تاون داچ تاون برای کمک به اعضای جامعه که نیاز به گواهی تولد یا شناسه ایالتی با مدارک دارند، در دسترس خواهند بود. آنها همچنین می توانند کمک مالی برای پرداخت درخواست ها و اسناد ارائه دهند. همین امروز مدارک خود را مرتب کنید!