هیئت مدیره خیابان اصلی داچ تاون متشکل از ساکنان و صاحبان مشاغل این محله است. اگر مایلید برای پستی در هیئت مدیره در نظر گرفته شوید، لطفا تماس با ما.

نیت لیندسی

رئيس جمهور
راسموسن دیکی مور

لاتاشا اسمیت

معاون رئیس جمهور
کراس گرند

پائولا گارتنر

خزانه دار
مرکز آموزشی توماس دان

جان دافی برک

دبیر

جان چن

مقیم / صاحب کسب و کار
شهر می خورد

بن کوهن

ساکن
منبع آزاد

جرد ایربی

ساکن
گروه توسعه لوتری

کاساندرا لوگان

صاحب مشاغل
فروش مجدد Logan's Kids

آدینا اونیل

ساکن

بن رابینسون

ساکن