का सदस्यहरूसँग भेट्नुहोस् अर्बनमेन संचालन समिति! समितिका सदस्यहरूले बासिन्दाहरू, व्यवसाय मालिकहरू, र डचटाउन छिमेकमा विभिन्न भूमिकाका संगठनहरू प्रतिनिधित्व गर्छन्। स्टीयरिंग कमेटीले काम गर्ने छ मिसौरी मुख्य सडक जडान, डाउनटाउन डचटाउन, को डचटाउन सीआईडी, र अन्य संगठनहरूको को मार्गनिर्देशन मद्दत गर्न शहरी मुख्य पायलट कार्यक्रम डाउनटाउन डचटाउनमा कार्यान्वयन भइरहेको।