مینځپانګې ته لاړشئ.

Posts about ‎د مالي زده کړه

هرڅوک کولی شي د مالیې په وخت کې لږ مرسته وکاروي. یو څو سازمانونه د مالیې په دې فصل کې زموږ ګاونډیانو ته د مالیې چمتو کولو مرستې او مالي زده کړې راوړي. لاندې ومومئ چې څنګه د دې خدماتو څخه ګټه پورته کړئ.

پاتې نور ولولئ "په هالنډ کې د وړیا مالیې مرستې او کریډیټ کوچنګ"